همه ي آدمها از دور شبيه تواند !
نزديك كه مي آيند؛
نه مردمك قهوه اي دارند نه لبخندي جادويي !
ﭘـــﺲ ﺍﺕ ﻧﻤـــﯽ ﺩهم …
ﺑـــﻪ ﻫـــﯿﭻ ﺳﺎﻋــــﺘﯽ
ﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﺩﻗﯿﻘـــﻪ ﺍﯼ
ﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﻗﯿﻤﺘــــﯽ !
ﺳﺨﺖ ﭼﺴﺒﯿــــﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻤﺎﻣــــﺖ ﺭﺍ
ﻣﮕــر ﺗو را ﺳـــــﺎﺩﻩ ﺑﺪﺳــــﺖ آﻭﺭﺩﻡ …
ﮐﻪ راحـــــت ﺍﺯ ﺩﺳﺘــــﺖ ﺑﺪهــــم …!
 
دلم ميخواد يه پسر داشته باشم…
چشماش شبيه تو…
قدش هم قد تو…
صداش به قشنگي صداي تو…
اصلا همه چيش عين تو…
دلم ميخواد وقتي دلم برات تنگ ميشه…
اونو ببينم انگار تو رو ديدم…
تو رو ببينم انگار اونو ديدم…
دلم ميخواد از تو دوتا داشته باشم…
يكي تو…
يكي ثمره ي عشقم با تو…